Työnohjaus

Tarjoan myös työnohjausta.

Työnohjaus on ”henkistä suihkua” muutaman kerran konsultaationa tai pitempään kestävänä prosessina. Työnohjattavat tutkivat ja jäsentävät työhönsä ja työyhteisöönsä liittyviä kokemuksia ja tunteita. Työntekijä tai vapaaehtoinen pääsee keventämään työkuormaansa, ymmärtää paremmin omia ja toisten toimintatapoja sekä oppii ottamaan käyttöönsä luomiaan ja tarpeellisiksi katsomiaan, sopivasti toisenlaisia työtapoja.

Mattila E. 2013. Hoitotyön työnohjaus. Teoksessa Mustajoki M., Maanselkä S., Alila A. & Rasimus M. (toim.) 2013. Sairaanhoitajan käsikirja. Hämeenlinna: Duodecim, 865 – 866. Luettavissa www.terveysportti.fi